نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

زمان و سرمديت: جستاری در فلسفه دين

49000 تومان
کتاب حاضر تحقیقی در زمینه «فلسفه دین» و بررسی تعارض ادعاهای «دین» و «عقل» است. در این اثر به دشوارترین مساله فلسفه دین یعنی مساله ناسازگاری دعاوی دینی و به خصوص دعاوی دینی راجع به خدا با یافته های عقل آدمی پرداخته شده است. نگارنده از سویی نمی تواند این ناسازگاری را نپذیرد و از سوی دیگر نمی تواند به یافته های عقل در معرفت شناسی و هستی شناسی دین بی اعتنایی کند و از سوی سوم نیز نمی تواند دعاوی دینی را به صرف معارضه با احکام عقل نفی نماید. از این رو در طی فصول کتاب هم آرای کسانی را رد می کند که تعارض دین و عقل را قبول ندارند و آرای کسانی را تخطئه می کند که به مذمت عقل و تحقیر دین پرداخته اند.بررسی ماهیت دین، تفسیر الهیات سلبی و ثبوتی، بررسی مساله «زمان» و «ابدیت» و نسبت بین منطق و عرفان از برجسته ترین مباحث این کتاب به شمار می آید.