نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

بررسی محکم و متشابه با رویکرد معناشناسی

25000 تومان
این کتاب پژوهشی در مورد تفسیر و تاویل آیات محکم و متشابه با توجه به به دیدگاه‌های تفسیری شیعه امامیه است. در این نوشتار سعی شده است،با استفاده از روش معناشناسی در فهم درون‌قرآنی، تفسیری از آیات محکم و متشابه ارایه گردیده و محدوده بحث از آنها در علوم قرآنی بررسی شده است. نویسنده دیدگاه‌های مفسران بزرگ شیعه را در مورد معیار محکم و متشابه بودن آیات قرآن را منعکس کرده و مفهوم محکم و متشابه را با رویکردی درون متنی بیان کرده است. وی آنگاه از منظری تاریخی به بررسی دگرگونی‌های معنایی اصطلاح محکم و متشابه از صدر اسلام تا قرن ششم پرداخته و دیدگاه‌های برخی از مفسران شیعه و اهل‌سنت را در مورد مفهوم و مصداق آیات محکم و متشابه منعکس کرده است.