نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کرامت انسان در قرآن کريم (ماهيت، مبانی و موانع)

65000 تومان 52000 تومان

كتاب «كرامت انسان در قرآن كريم (ماهيت، مقباني و موانع) تحقيقي است در قلمرو كرامت انساني و هدف اصلي نگارنده آن بررسي رابطه معناشناختي كرامت و فضيلت در قرآن، معناشناسي انسان در نظام معنايي قرآن و انسان‌شناسي و معناشناسي كرامت انساني در قرآن بوده است.

نويسنده در بخش پيش درآمد كتاب چنين آورده است: «امروزه يكي از مباحث در حوزه انسان‌شناسي، بحث از كرامت انسان است كه در ميان مكاتب گوناگون الاهي و بشري رويكردهاي متفاوتي را موجب گرديده است؛ اما پژوهش در حدود كرامت انسان، مباني و خاستگاه آن، چيستي و ماهيت كرامت انسان، عناصر كرامت ستيز و پرداختن به آثار و لوازم و مؤلفه‌هاي كرامت انسان در طول تاريخ اسلام كمتر ديده شده است كه ضرورت پرداختن بدان به ويژه در دنياي معاصر جهت تبيين ديدگاه‌هاي اسلام در زمينه حقوق بشر، بسيار احساس مي‌شود و اين نوشتار تلاش دارد تا گامي كوتاه در اين راه بردارد.

 اين كتاب حاصل بازنگري و بازنگاري رساله دكتراي اين‌جانب با عنوان «كرامت انسان در قرآن» است كه در بخش دانشگاهي هجدهمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم، تهران، رمضان المبارك 1431، شهريور 1389 شايسته اخذ رتبه سوم در مقطع دكتري گرديد».

مطالب اين كتاب در چهار بخش به شرح ذيل نگارش يافته است.

بخش اول: كرامت انسان در نظام معنايي قرآن كريم شامل: درآمد، مفهوم‌شناسي، كرامت انسان در قرآن كريم، كرامت انسان پيش از نزول قرآن، كرامت انسان از ديدگاه فقها، كرامت انسان از ديدگاه عارفان، معناشناسي انسان در قرآن و....

بخش دوم:  مباني كرامت انسان در قرآن كريم شامل: مقدمه، مبناي اول: دارا بودن روح الاهي، مبناي دوم: خلافت الاهي، تعليم اسماء (برخورداري از علم ويژه خداوند)، مسجود فرشتگان بودن، سجده فرشتگان به انسان، مبناي سوم: اختيار و اراده انسان، مبناي چهارم: تسخير جهان هستي و....

بخش سوم: موانع كرامت انسان از ديدگاه قرآن شامل: مقدمه، موانع فردي كرامت، موانع اجتماعي كرامت انسان، آسيب‌رساني به حيثيت اجتماعي افراد، نابرابري و تبعيض، رابطه مجازات‌هاي اسلامي و كرامت انسان، ناسازگاري مجازات‌ها با كرامت انسان، سازگاري مجازات‌ها با كرامت انسان براساس فقه سنتي و....

بخش چهارم: لوازم كرامت انسان در قرآن شامل: مقدمه، لوازم كرامت انسان، آزادي انسان در اسلام، آزادي عقيده، عوامل تهديدكننده آزادي، حق آزادي انسان‌ها و مسئله برده‌داري، راه‌هاي پاسداشت كرامت انسان و....