نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی

36000 تومان 28800 تومان
نقد و بررسی نظریه های معنای زندگی، ارائه نظریه ای قابل دفاع از یک زندگی معنادار اساسی ترین پرسشهای حکیمان و فیلسوفان از آغاز تاریخ تا به امروز و از جمله آنها فیلسوفان تحلیلی در چند دهه اخیر ارائه نظریه ای در خور و قابل دفاع از یک زندگی معنادار بوده است.اما به گمان آنان، نظریه پردازی در این حوزه با موانعی مانند ابهام مفاهیم، عدم تفکیک میان تقریرهای گوناگون از معنای زندگی و تقلیل آن به دیگر مقوله های هنجاری مانند اخلاق و خوشبختی مواجه بوده است. این کتاب ضمن توضیح کوشش های فیلسوفان تحلیلی در رفع موانع فوق به رویکرد ها و نظریه های معنای زندگی پرداخته است و در نقد و بررسی آنها نیز از دیدگاه های فیلسوفان و متکلمان مسلمان بهره برده است.