نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

برهان تجربه دینی از دیدگاه ریچارد سویین برن

40000 تومان
در کتاب حاضر برهان تجربه دینی که یکی از براهین مهم اثبات وجود خدا در مغرب زمین در میان فیلسوفان خداباور است، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.از آنجا که سویین برن روایت ویژه‌ای از این برهان دارد که تاکنون در زبان فارسی تحقیق مستقلی از آن صورت نگرفته، در این اثر، برهان تجربه دینی با تاکید بر روایت وی بررسی شده است.ابتدا در مقدمه‌ای، زندگی‌نامه و آثار سویین برن معرفی شده و پیشینه تجربی دینی بیان شده است. سپس مفاهیم برهان، تجربه، دین و تجربه دینی آورده شده است. در ادامه ماهیت تجربه دینی و تجربه عرفانی مورد بحث قرار گرفته است. مبانی معرفت‌شناختی سویین برن نیز به طور مفصل مطرح شده و در نهایت برهان تجربه دینی با تاکید بر روایت سویین برن واکاوی شده است.