نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

درآمدی بر مبانی جامعه شناسی دین؛ بررسی و نقد انديشه های دکتر علی شريعتی

40000 تومان
کتاب مبانی جامعه شناسی دین  شامل شش فصل است که فصل اول به کلیات و مفاهیم می‌پردازد و در ابتدا زندگی‌ نامه دکتر شریعتی، آثار و زمینه‌های فکری و شرایط اجتماعی وی مطرح می‌شود. هم‌چنین مفاهیمی هم‌چون دین در منظرگاه‌های مختلف، تعریف جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی دین در این فصل مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.فصل دوم با عنوان نظریه دینی دکتر شریعتی گفت: مقایسه نظریه مارکس و شریعتی در این فصل مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است و نظریه دینی شریعتی به طور کامل طرح بحث می‌شود.

فصل سوم خاستگاه، منشأ پیدایش و مرحله آغازین دین بشر است که در این فصل، خاستگاه و منشأ دین مورد بررسی قرار گرفته و توحید به عنوان مرحله آغازین ادیان بشری یکی از بخش‌های مهم این فصل است.

در فصل چهارم ابزار و منابع فهم دین مدنظر قرار گرفته که منظور از منابع فهم دین، کتاب، سنت،‌ عقل و اجماع است که دکتر شریعتی از ابزارهای فهم دین به اجتهاد و علم نیز اشاره دارد.

 فصل پنجم این کتاب، جهان‌بینی و ایدئولوژی نام دارد و تعریف جهان‌بینی، ارتباط جهان‌بینی و ایدئولوژی و معنای ایدئولوژی کردن دین در این فصل مورد نظر است، شالوده مباحث این فصل از نظر دکتر شریعتی مطرح می‌شود.

فصل ششم طبقات و مفسران دینی، ‌روحانیون و روشن‌فکران نام دارد و در آن به ارتباط بین روشنفکران و روحانیت پرداخته شده است. هم‌چنین نظر دکتر شریعتی درباره روحانیت و روشنفکران از جمله مباحث مهمی است که در این فصل به طور کامل به آن پرداخته شده است. شریعتی و روحانیت و شریعتی و روشنفکران از بخش‌های این فصل است و در انتها، کتاب‌شناسی تفصیلی و نمایه‌ها مطرح شده که امیدواریم این مباحث مورد نظر مخاطبان قرار گیرد.