نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تاملاتی در تاریخ پژوهی

83000 تومان
اگر تاريخ را بيان‌گر فرهنگ و تمدن و سير صعودی و نزولی آن در جامعه‌ها بدانيم، به يقين علم آن نيز از جايگاه ويژه برخودار است؛ که انديشيدن و آموزه‌های نوشتاری و پژوهش‌های گفتاری و بررسی های کرداری را نيز در بر داشته و اين خود، پيچيدگی ها را افزون کرده است.از اين‌جاست که اين قلم با همه کاستی ها و نواقص فراوانی که دارد در صدد برآمده تا مرز‌های تاريخ با ديگر آثار به‌جای مانده در زمينه علوم انسانی را تا حد ممکن نمايان سازد.اين نگارش، تاريخ و داستان، تاريخ و قصه، تاريخ و افسانه، تاريخ و اسطوره، تاريخ و درباری نويسی، تحريف تاريخ و... را که ممکن است با ساخته‌ها و بافته‌های ذهن آدمی همراه شده باشد، به بحث و بررسی گذاشته است. در عين حال و در لابه‌لای مباحث، تاريخ و قصه‌های قرآن و مناقشاتی که نسبت به آن شده را مطرح ساخته؛ تا شايد گره‌ای را باز گشايد.سيکل تاريخی يا گردش دورانی تاريخ، استناد به تاريخ و... از ديگر مباحث کليدی اين نوشتار است که گاهی با ساخته‌های تخيلی و يا منفعت طلبی های فردی و شخصی با حقايق تاريخی ممزوج و مخلوط شده و ممکن است سرنوشت ملتی را رقم زند که تفکيک آن از اهم امور است.