نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

ارزيابی ادله موافقان و مخالفان علم دينی

40000 تومان 32000 تومان
این کتاب مجموعه مقالاتی در مورد دلایل موافقان و مخالفان علم دینی و امکان آن است. در این نوشتار ابتدا تعریفی از علم دینی، علم، دین و رابطه بین آن‌ها ارایه شده و پس از آن دیدگاه‌های موافقان و مخالفان علم دینی در قالب چندین مقاله از پژوهشگران دینی معاصر بیان شده است.در این مقالات به بحث در مورد ادله ناظر به ضرورت تأسیس و امکان وقوعی علم دینی، ادله ناظر به تحقق عینی علم دینی، دلایل ناظر به تباین علم و دین، دلایل ناظر به امتناع عقلی علم دینی و ادله ناظر به نامعقول و ناکارآمد بودن علم دینی پرداخته شده و دیدگاه موافقان و مخالفان علم دینی مورد مقایسه قرار گرفته است.نویسنده در همین راستا به بیان نظریات برخی از روشنفکران دینی که عمدتاً مخالف وجود و تحقق علم دینی هستند را با نظریات مدافعان سنتی دین با رویکردی تطبیقی منعکس کرده است.