نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تاثير عوامل غير معرفتی بر باور دينی

25000 تومان 20000 تومان
این کتاب پژوهشی در مورد عوامل تأثیر گذار در تقویت یا تضعیف باورهای دینی و مقایسه دیدگاه مرتضی مطهری و ویلیام جیمز در این زمینه است. در ابتدای این نوشتار کلیاتی در مورد دین و باور دینی و مفهوم و چیستی آن دو ارایه شده است.  پس از آن انفعالی بودن یا ارادی بودن باور دینی و ابعاد معرفتی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه نوع دیدگاه دو شخصیت نام برده شده به عنوان نمایندگان فلسفه اسلامی و فلسفه غربی نسبت به ماهیت دین و مبانی معرفتی، غیر معرفتی، فلسفی و روانی باور دینی از منظر آنان با یکدیگر مقایسه شده است.و در ادامه تأثیر اموری مانند: اخلاق، مسائل محیطی، تربیت، حس حقیقت‌جویی، عادت، توجه به رأی و عملکرد اکثریت، تقلید کردن و نیایش در تقویت و تضعیف را از این دو منظر مورد تطبیق قر ار داده است.